การเมืองสีขาว
คือการเมืองที่ทุกคนมีจริยธรรมทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสยุติธรรม ยึดมั่นทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นการทำให้การเมืองมีความบริสุทธิ์ ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการสร้างจิตสำนึกที่ดีทางการเมือง