คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา นำโดย ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางไปเยี่ยมเยือนและร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร และคณะผู้บริหารกทม. ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน โครงการ “การเมืองสีขาว” ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ๕๐ เขต โดยจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเสริมสร้างจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดี การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมไปถึงการพิจารณาบรรจุหลักสูตรการเมืองสีขาว ในสถานศึกษาสังกัด กทม. โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความเห็นที่สอดคล้องกับคณะกรรมาธิการฯ และยินดีให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน โดยเบื้องต้นได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันในการกำหนดแผน และการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้เกิดการเมืองที่สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

DSC02283 DSC02245 DSC02261 DSC02271