• การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ

คณะอนุกรรมาธิการพัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบการพลังงานเพื่อความเป็นธรรมของประชาชน ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ดังนี้

  • ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  • ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
  • ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ มีดังนี้

กรมทางหลวงชนบท

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

  • ผลการพิจารณา

                 ผู้แทน อบต. คลองห้า ให้ข้อมูลว่ากรณีเรื่องร้องเรียนถนนทรุดตัวที่คลองห้ามี ๒ กรณี คือถนนในตำบลคลองห้า ได้แก่ ถนนเลียบคลองห้าฝั่งตะวันออก ถนนฝั่งธัญบุรีผ่านหน้าสระน้ำพระราม ๙ ไปถึงคลองระพีพัฒน์ เป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ถนนที่ทรุดตัวช่วงหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ที่ได้รับเคยได้รับการร้องเรียน กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเป็นระยะทาง ๒.๕ กม. ใช้งบประมาณดำเนินการ ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาทในส่วนนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าวกรณีถนนทรุดตัวเป็นถนนฝั่งตะวันตกของคลองอีกฝั่งหนึ่งเป็นถนนของกรมชลประทานเดิมซึ่งได้ถ่ายโอนให้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๓  ถนนเลียบคลองชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นถนนเดิม ท้องถิ่นจะใช้งบประมาณซึ่งมีอยู่จำนวนจำกัดในการซ่อมแซมโดยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ถนนเลียบคลองห้าฝั่งตะวันตก อบต.ได้ซ่อมไปแล้วตั้งแต่หมู่ที่ ๑๐ – หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๔ กม. ได้รับงบฟื้นฟูสำหรับดำเนินการจำนวน ๑๐ ล้านบาท ส่วนกรณีที่ร้องเรียนนี้คือหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙  ตั้งแต่วัดอัถสารเกษตรไปฝั่งตรงข้ามหน้าถนนสนามกอล์ฟอัลไพร์ จากการตรวจสอบถนนยังไม่ทรุดตัว มีปัญหาเรื่องไหล่ทางโดนน้ำกัดเซาะซึ่งประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวเกรงว่าจะเกิดการพังทลาย จึงต้องการให้ทำเขื่อนกันไว้  ในส่วนของ อบต. คลองห้า งบประมาณปี ๒๕๕๗ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาได้มีเสนอโครงการซึ่งดำเนินการด้วยงบประมาณที่จำกัด จะทำได้ ๕๘ เมตรเศษๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ส่วนงบประมาณในส่วนอื่นๆ ได้นำเสนอผ่านจังหวัดเช่นงบกระจายอำนาจ ซึ่งทาง อบต. ได้เสนอโครงการไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับทราบว่าจะได้รับจัดสรรหรือไม่

                ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการแก้ไขบรรเทาให้กับประชาชนในเบื้องต้นในจุดที่มีจำเป็น เส้นทางที่ประชาชนต้องใช้เป็นประจำ โดยอาจประสาน อบจ. เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ส่วนการแก้ไขซ่อมแซมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและต้องใช้เวลาในการรองบประมาณก็ขอให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

                ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ข้อมูลว่าถนนเส้นทางดังกล่าวกรมชลประทานถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งอาจจะใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการซ่อมแซมหรืออาจใช้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรสมทบกับรายได้ท้องถิ่น กรณีที่ไม่พออาจต้องร้องขอไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือจัดทำแผนเสนอไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

                ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้สอบถามกรณีถนนชำรุดบริเวณถนนคลองหลวงตั้งแต่ริมคลองไปถึงถนนพหลโยธิน

              ผู้แทนเทศบาลเมืองคลองหลวง ได้ให้ข้อมูลว่าสืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยถนนได้ชำรุดเสียหาย เทศบาลเมืองคลองหลวงรับผิดชอบพื้นที่ ๔๒ ตารางกิโลเมตร โดยมีงบลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔๕ ล้านบาท ๒ ปีที่ผ่านมาได้นำงบประมาณของเทศบาลไปซ่อมแซมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดจากน้ำท่วมเสียส่วนใหญ่ ไม่มีการพัฒนาในส่วนที่เพิ่มเติม ซึ่งกรมส่งเสริมฯ ได้ประสานมาที่จังหวัดให้หน่วยงานทำโครงการส่งเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เร่งด่วนและฟื้นฟู ซึ่งเทศบาลคลองหลวงก็ได้จัดทำบัญชีโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา  จึงต้องการขอความอนุเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว

             ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ข้อมูลว่ากรณีดังกล่าวเนื่องจากโครงการที่ส่งเข้ามามีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาในการพิจารณาโครงการต่างๆ ทั้งนี้ จะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาดำเนินการให้โดยเร็วต่อไป

2016-07-01_162056 2016-07-01_162123