sapa-logo

white

 ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปทุมธานี รณรงค์และจัดสัมมนาโครงการ "การเมืองสีขาว" อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้มีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้รักการเมืองที่สุจริตและโปร่งใส

ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปทุมธานี รณรงค์และจัดสัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว”    อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้    ความเข้าใจในการพัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง    ให้มีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้รักการเมืองที่สุจริ ตและโปร่งใส

งานแถลงข่าวโครงการ “การเมืองสีขาว

วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2551 ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์  สว. จังหวัดปทุมธานี  แถลงข่าวการดำเนินงานโครงการ “การเมืองสีขาว” และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเดินรณรงค์ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 โดยให้จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดนำร่อง

hsd_9225919

เดินรณรงค์โครงการ “การเมืองสีขาว”

          วัน ที่ 24 กรกฏาคม 2551 ดร.ไพบูลย์  ซำศิริพงษ์ ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน   จัดเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ. และ ส.อบจ. ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยตั้งต้นขบวนที่ ศาลากลาง (เก่า) จ.ปทุมธานี และเดินรณรงค์จนทั่วทั้งจังหวัด

paiboon_2003

paiboon_2001 paiboon_2005 paiboon_2007

สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 1

          สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดย ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จากการสัมมนาครั้งนี้เป็นการมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและผู้นำ ชุมชน

paiboon_2008 paiboon_2009 paiboon_2010

สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 2

          สัมมนาโครงการ  “การเมืองสีขาว” ครั้งที่  2  จัดขึ้นโดย ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยการสัมมนาครั้งนี้มีนักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการสัมมนา

paiboon_2012 paiboon_2014 paiboon_2015

สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 3

          สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดย  ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีนักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการสัมมนา

paiboon_2016 paiboon_2017

สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 4

            สัมมนาโครงการ  “การเมืองสีขาว”  ครั้งที่ 4  จัดขึ้นโดย ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและผู้นำชุมชน

paiboon_2018 paiboon_2019 paiboon_2020

สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 5

          สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 5 จัดขึ้นโดย ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนบัวแก้วเกษร อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยการสัมมนาครั้งนี้มีผู้นำชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย

paiboon_2021 paiboon_2022

สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 6

           สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 6 จัดขึ้นโดย ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์  ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ณ โรงแรมแมนฮัตตัน เทศบาลเมืองท่าโขง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน

paiboon_2024 paiboon_2023

สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 7

          วัน ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์  ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา   ร่วมกับ  จังหวัดปทุมธานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดสัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ ๗  ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีนักศึกษาและกลุ่มผู้นำชุมชนเข้าร่วมการสัมมนาร่วม ๑,๐๐๐ คน

paiboon_2025 paiboon_2026 paiboon_2027paiboon_2028

สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 8

          ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานคณะคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเขตคลองเตย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ ๘ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้รักการเมืองที่สุจริตและโปร่งใส โดยจากการสัมมนาครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา มีผู้เข้าสัมมนาทั้งสิ้นร่วม ๙๐๐ คน

paiboon_2029 paiboon_2031 paiboon_2030 paiboon_2032

สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 9

          วัน ศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ – ๒ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดสัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ ๙ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครู อาจารย์ในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ๑ – ๒ เข้าร่วมการสัมมนาราว ๘๐๐ คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้รักการเมืองที่สุจริต โปร่งใส และช่วยกันเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับนักเรียน นักศึกษา ต่อไป ซึ่งในครั้งนี้ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวและรับฟังความคิด เห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

paiboon_2033 paiboon_2034 paiboon_2035 paiboon_2036

สัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ 10

          วัน อังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา  ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ – ๒ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดสัมมนาโครงการ “การเมืองสีขาว” ครั้งที่ ๑๐ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ๑ – ๒ เข้าร่วมการสัมมนาร่วม ๑,๐๐๐ คน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาประชาธิปไตย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้รักการเมืองที่สุจริต โปร่งใส และช่วยกันเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวต่อไป

paiboon_2037 paiboon_2038 paiboon_2039 paiboon_2040