Home

 

          ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สว.ปทุมธานี ประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง วุฒิสภา นำทีมคณะอนุกรรมาธิการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

          วุฒิสภา พ.ศ.2551 เป็นวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุธธศักราช 2550 ซึ่งมีที่มาและอำนาจหน้าที่แตกต่างจากวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญเดิมหลายประการ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชน ตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อดำรงความเป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

          วุฒิสภามีบทบาทอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ ด้านพิจารณากลั่นกรองกฎหมายการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบ ให้คำแนะนำ หรือการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญกำหนด การถอดถอนบุคคลให้ออกจากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่อื่น

          หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของวุฒิสภา คือการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนที่จะเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาของประชาชนและประเทศชาติ เพื่อนำพาเรืองราวความเดือดร้อนต่างๆ ไปให้ฝ่ายบริหารรับทราบและดำเนินการแก้ไขเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนต่อไป

          บทบาทหน้าที่ในฐานะ กรรมาธิการวุฒิสภากระทำการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรต่างๆ เรื่องที่กรรมาธิการหยิบยกขึ้นพิจารณา เนื่องจากมีผลกระทบต่อสังคม และเรื่องที่วุฒิสภามอบหมายตามกรอบอำนาจหน้าที่