Home
 

 


 

 

 
 

 

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17/2556 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556

Thumbnail

 

ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สว.ปทุมธานี ข่าว ประชุม PR โครงการขุดคลองไทย

 
 
 

 

Thumbnail

VDO ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สว.จ.ปทุมธานี   ตอนคลองไทยสู่ประตูเศรษฐกิจอาเซียน

 
Thumbnail
 
 
 

 ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาปาล์มน้ำมัน

 

           Thumbnail

                           VDO 1

 

           Thumbnail

                            VDO 2

 

 

 

 

 Thumbnail

VDO 1

 

 Thumbnail

VDO 2

 

 
 
 
ภาพขนาดย่อ
VDO
 
 

 

 

 

Thumbnail

 

 VDO

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          VDO การประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 5/2555 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556 อภิปราย โดย    ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ สว.ปทุมธานี

 

 Thumbnail

 

 

 

ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์

สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปทุมธานี

      รณรงค์เรื่อง "การเมืองสีขาว" คือ การเมืองที่ทุกคนมีจิตรสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของชาติและ ประชาชนปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และ การทุจริต